Korporativni Univerzitet

Inovativnost, zainteresovanost, entuzijazam i razvoj zaposlenih JAD "ONHP" su glavni prioriteti u procesu upravljanja kadrovima.

Potreba za talentovanim stručnjacima koji vladaju potrebnim veštinama i sposobnostima postaje globalna pojava u kompaniji.

Integrisani pristup razvoju potencijala naših zaposlenih zamenjuje tradicionalnu obuku. Nedostatak potrebnih kadrova doprineo je unapređenju kompanije - razvoju sopstvenih izvora za traženje talenata: ostvarivanje saradnje sa školama, univerzitetima, organizovanje različitih programima stažiranja, sistema za razvoj karijere i konstantno usavršavanje zaposlenih. Posebna pažnja je posvećena usavršavanju zaposlenih koje ujedno predstavlja i osnovu za celokupni napredak kompanije.

JAD "ONHP" poseduje važeću licencu za obavljanje nastavnih aktivnosti. Ovo daje kompaniji mogućnost da obučava svoje zaposlene, da priprema nastavni kadar i studente visokoškolskih obrazovnih ustanova za projekte koji su značajni za korporativne nastavne planove.

Pomenute aktivnosti vezane za obuku zaposlenih i pripremu budućih kadrova odvija se, u različitim oblicima, u okviru Korporativnog univerziteta JAD "ONHP".

U okviru korporativnog obučavanja aktivno se koriste interaktivne platforme, intenzivni kratkoročni kursevi i nastavni programi, kao i različiti oblici samostalnog obrazovanja. U ovakvom sistemu za prenošenje znanja nije zadužen samo nastavni kadar, već i sami zaposleni koji aktivno razmenjuju sadržaje jedni imeđu drugih.

Organizacija i algoritam procesa obrazovanja procesa podrazumeva maksimalno angažovanje saradnika ONHP kao internih eksperata, trenera i lidera - rukovodilaca katedri. Među prioritetima i bliskim planovima Korporativnog univerziteta su formiranje katedre za razvijanje pozicija menadžera i globalne korporativne kompetentnosti. Na osnovu toga, razvijaće se sposobnosti kadrova za upravljanje i liderske funkcije koje’’ONHP’’ izdvaja kao ključni instrument za oblikovanje korporativne kulture.

Primenjuju se novi pristupi sistemu ocene kvaliteta rada saradnika i sistemu nagrađivanja (npr. sprovodi se ocenjivanje projektnih timova). Takođe je aktuelno formiranje prelaza iz upravljanja kadrovima u grupu upravljanja timovima i procesima.

Entuzijazam se glavna osobina kojoj se teži u pogledu angažovanja zaposlenih. Aktivno učešće i angažovanje saradnika je glavni prioritet u sistemu motivacije osoblja. Raspoloženje u kolektivu, programi podsticanja i nagrađivanja zaposlenih, razvoj karijere, korporativna misija - predstavljaju značajan deo celine, koja opisuje i pokazuje zainteresovanost saradnika za posao koji obavljaju.

Pitanje mobilnosti talenata odavno već zahteva ozbiljno razmatranje. Najbolji izvor kadrova za našu kompaniju se nalazi unutar nas (zaposleni dobijaju drugo visoko obrazovanje, upisuju doktorske studije, zastupljena je rotacija osoblja, itd.). Na ovaj način kompanija ima mogućnost da efikasno razvija svoje zaposlene, da podstiče razvoj njihovih skrivenih potencijala, što pozitivno utiče na rad svih članova radnog kolektiva, kao i kompanije u celini.

U cilju zadovoljenja potražnje za visokokvalifikovanim kadrovima u sadašnjosti i budućnosti, ‘’ONHP’’ razvija sistem koji uključuje: usmeravanje srednjoškolaca ka budućim profesijama, saradnju sa institucijama visokog školskog obrazovanja, sistem selekcije saradnika sa visokim potencijalom (uključujući i mlade stručnjake) i planiranje razvoja njihove karijere.

U okviru ove aktivnosti, ONHP sarađuje sa školama i fakultetima u Omsku.

Saradnja sa obrazovnim institucijama visokog školskog obrazovanja (fakultetima) uključuje sistematizovani razvoj i rešavanje sledećih strateških zadataka:

- obezbeđenje potrebnog nivoa obuke i kontinuiranog razvoja kadrova u skladu sa aktuelnim zahtevima poslovanja;

- formiranje rezervi mladih spoljnih kadrova kompanije;

- obezbeđenje dugoročne kadrovske sigurnosti u kompaniji;

- obezbeđenje podrške državnoj politici u oblasti obrazovanja.

U okviru implementacije Sporazuma o saradnji sa fakultetima:

- realizuju se projekti za razvoj naučne i obrazovne strukture univerziteta, osiguravajući na taj način poboljšanje kvaliteta pripreme kadrova u skladu sa potrebama poslovanja kompanije;

- ostvarena je aktivna saradnja sa tri glavna sektora kompanije, a od 2017. godine 23 saradnika su uključena u naučno-pedagoške aktivnosti u osnovnim sektorima kompanije;

- sprovodi se modernizacija nastavnih programa za pripreme i obuku budućih stručnjaka, kao i programa za sticanje dodatnog stručnog obrazovanja za zaposlene kompanije;

- organizuju se obrazovne i industrijske prakse, oformljen je kompleksni proizvodni sektor za studente koji su zaposleni u kompaniji i rade u skladu sa fleksibilnim rasporedom.

U cilju zainteresovanosti mladih ljudi za rad u kompaniji i formiranja spoljne rezerve kadrova koja obezbeđuje dugoročnu kadrovsku sigurnost kompanije, kao i za ispunjenje obaveza prema obrazovnim institucijama koje učestvuju u implementaciji i realizaciji korporativnog sistema „škola-fakultet-kompanija “, JAD „ONHP“ pruža dobrotvornu pomoć obrazovnim institucijama različitih nivoa. Sa ciljem da podrži aktivnosti i organizaciju koja prati proces obrazovanja, dobrotvorni rad ‘’ONHP’’ uključuje i dodatno obrazovanje na stručnim predmetima u tehničkim školama, materijalnu i tehničku opremljenost specijalizovanih učionica, ogranizovanje seminara za povećanje kvalifikacija predavača stručnih predmeta, organizovanje različitih događaja i skupova za srednjoškolce i studente u cilju promovisanja timskog rada i potrebe za napretkom u karijeri, podršku talentovanih studenata i učenika koji su motivisani za profesionalni razvoj u okviru kompanije, kao i ulaganje i perspektivne predavače.

Sistematizovani rad na formiranju spoljne rezerve kadrova rezultira budućim mladim kadrovima koji su u potpunosti pripremljeni za rad u kompaniji i redovnim zapošnjavanjem diplomaca visokoškolskih ustanova u JAD "ONHP" sa zvanjem "mladih stručnjaka".